REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

w serwisie Bilety.TrinityGroup.pl


Każdy klient korzystający z serwisu Bilety.TrinityGroup.pl oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.

§1.
Regulamin dotyczy wszystkich rezerwacji za pośrednictwem strony bilety.trinitygroup.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2.
Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji.

REZERWOWANIE BILETÓW, PŁATNOŚCI, DOSTAWA BILETÓW
§3.
W zależności od wybranego sposobu płatności rezerwacja ważna jest przez:

a) płatność przelewem - trzy dni robocze,
b) płatność kartą kredytową poprzez serwis PayU/płatności.pl - 24 godziny ze względu na konieczność autoryzacji,
c) pozostałe płatności przez serwis PayU/płatności.pl - 6 godzin.
Zastrzega się, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do imprezy i/lub z warunków wyszczególnionych przez organizatora. Wszelkie informacje na temat dostępnych form płatności za bilety będą podane na stronie danej imprezy.

§4.
W przypadku braku wpływu środków w terminie, rezerwacja może zostać anulowana.

§5.
Płatności za bilety można dokonywać przelewem, na rachunek bankowy wskazany w treści potwierdzenia rezerwacji lub poprzez serwis płatności online.

§6.
Po otrzymaniu środków, bilety udostępniane są zgodnie ze sposobem wskazanym w rezerwacji. Dostępne są następujące sposoby udostępniania biletów wstępu:

a) bilet elektroniczny PDF - plik udostępniany Kupującemu do samodzielnego wydrukowania. Upoważnia on do wstępu na imprezę wraz z dokumentem tożsamości lub telefonem komórkowym, podanym w momencie składania rezerwacji,
b) odbiór przed występem - bilety będą dostępne do odbioru w miejscu występu, 1h godzinę przed jego rozpoczęciem; do odbioru biletów konieczne jest podanie numeru rezerwacji oraz imienia i nazwiska.
c) przesyłka listem poleconym - bilety zostaną wysłane listem poleconym Poczty Polskiej na adres wskazany w treści rezerwacji,
d) przesyłka kurierem - bilety zostaną dostarczone przez firmę kurierską na adres wskazany w treści rezerwacji,


§7.
Sposoby dostarczania biletów zależą od możliwości organizacyjnych danego występu i są podawane w momencie wprowadzania szczegółów rezerwacji.

§8.
Strona bilety.trinitygroup.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec kupujących za działania osób trzecich, w szczególności za działania i zaniechania firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

§9.
W przypadku zakupu biletu elektronicznego PDF Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji oraz hasła. Ponadto zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim pliku oraz wydruku biletu elektronicznego PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.§10.
W przypadku odbioru biletów przed występem, Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji oraz faktu możliwości odbioru biletów przed występem.

§11.
Właściciel serwisu Bilety.TrinityGroup.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji lub hasła osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie biletów przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie numeru rezerwacji lub hasła w wyniku nieostrożności właściciela numeru rezerwacji.

§12.
Sposób zwrotu środków w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej np. „W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."

§13.
Określenie czasu realizacji zamówienie w przypadku płatności kartą, np. „W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji”.

§14.
Wszystkich dostępnych form płatności: np. Dostępne formy płatności:
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- Płatności online
- BLIK
- Alior Raty

§15.
Bilety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są po uprzednim skontaktowaniu się z TRINITY Media Entertainment Development za pośrednictwem telefonu (+48) 22 397 83 01: lub adresu e-mail: kontakt@trinitygroup.pl.

§16.
Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na bilecie liczbie osób. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo wejść na Imprezę, bilet uprawnia do wejścia na imprezę jedną osobę.

§17.
TRINITY Media Entertainment Development jest uprawnione do anulowania zamówienia/biletu w sytuacji, gdy:
a) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
b) Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez TRINITY Media Entertainment Development serwisie, sklepie lub platformie handlowej;
c) Bilet nie został opłacony w terminie.
FAKTURY
§18.
W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, powinien zaznaczyć odpowiednią opcje przy składaniu zamówienia.

§19.
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) art. 19, fakturę VAT za zakupione bilety mogą Państwo otrzymać w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie serwisu Bilety.TrinityGroup.pl. Zamówienie faktury VAT wraz z podaniem numeru rezerwacji i danych do faktury prosimy kierować na adres kontakt@trinitygroup.pl

Zwroty biletów
§20.
Zwroty pieniędzy za zakupione bilety będą dokonywane tylko w przypadku odwołania imprezy lub przeniesienia imprezy na inny termin. W przypadku odwołania koncertu serwis Bilety.TrinityGroup.pl dokonuje automatycznie zwrotu całej zapłaconej kwoty na rachunek karty płatniczej użytej do zakupu biletów. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.

§21.
W wyjątkowych przypadkach Kupujący może zwrócić się z prośbą o przyjęcie zwrotu zakupionych biletów nie później niż 7 dni kalendarzowych przed datą występu. Zwrot będzie realizowany wyłącznie po wyrażeniu zgody przez organizatora występu. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu biletu w oryginalnej postaci na własny koszt. W przypadku zwrotu potrącane są koszty związane z zawartą transakcją, jak: koszty prowizji bankowych i serwisu PayU/Płatności.pl, koszty przesyłki biletów do Kupującego etc.

§22.
Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy.

§23.
W przypadku zakupu Biletu na stronie www.bilety.trinitygroup.pl należy odesłać zwracany Bilet na adres: TRINITY Media Entertainment Development, Racławicka 42/29, 02-601 Warszawa.

§24.
Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot.

§25.
TRINITY Media Entertainment Development może ustalić inne niż określone w niniejszym regulaminie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej www.bilety.trinitygroup.pl . O zmianie procedury zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, Użytkownik zostanie poinformowany także w momencie składania zamówienia za pośrednictwem systemu.

Reklamacje
§26.
Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres pocztowy TRINITY lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@trinitygroup.pl.

§27.
W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą być zawarte co najmniej: numer rezerwacji biletów, powód reklamacji, data transakcji lub zdarzenia, reklamowana kwota oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

§28.
Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi:
a) 14 dni od otrzymania reklamacji przez TRINITY Media Entertainment Development
b) 45 dni kalendarzowych w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyła transakcji obsługiwanej przez PayU/Płatności.pl.


§29.
W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez PayU/Płatności.pl współdziałania z wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych, termin ten może ulec dodatkowemu przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych odpowiednich informacji, przy czym nie przekroczy 90 dni.

§30.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji TRINITY zwraca się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku termin rozstrzygnięcia reklamacji jest liczony od dnia dostarczenia przez Kupującego brakujących informacji.

§31.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest:
a) W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej – na adres korespondencyjny Kupującego podany w opisie reklamacji
b) W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej – na adres mailowy Kupującego, z którego wysłana została reklamacja.


Regulamin imprezy
§32.
Osoby przebywające na terenie Imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym terenu, na którym odbywa się Impreza, przepisom Ustawy z dnia 22.08.1997 r. O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106 poz. 680) oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§33.
Osoby obecne na koncercie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie i zobowiązane są podporządkować się poleceniom służb porządkowych i organizatora.

§34.
Osobom obecnym na koncercie zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ponadto zabrania się wnoszenia zamkniętych paczek i pakunków.

§35.
Osobom obecnym na koncercie zabrania się wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów np.: na scenę, na zaplecze sceny, do pomieszczeń reżyserki, pomieszczeń wewnętrznych, pomieszczeń służbowych, itp.

§36.
W trakcie koncertu obowiązuje zakaz wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt.

§37.
Na teren Imprezy można wnieść amatorskie aparaty fotograficzne. Niedozwolone jest wnoszenie kamer video i/lub sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie: zabrania się wnoszenia cyfrowych aparatów fotograficznych o matrycy powyżej 5 MPix, aparatów fotograficznych do profesjonalnego zastosowania tj. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych. Zakaz używania lampy błyskowej oraz nagrywania koncertu.

§38.
Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy bez dozoru właściciela – dotyczy to również szatni

§39.
Służby porządkowe organizatora koncertu, w tym pracownicy agencji ochrony, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na koncercie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia koncertu
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem koncertu, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia koncertu
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.2).


§40.
Organizator Imprezy może odmówić wstępu osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niebezpieczne
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy
Odmowa wstępu z w/w powodów nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.


§41.
Widzowie proszeni są o przybycie minimum na 10 minut przed rozpoczęciem koncertu. Po trzecim dzwonku, ogłaszającym rozpoczęcie koncertu, miejsca siedzące na sali koncertowej, które pozostały wolne, mogą być zajmowane przez osoby z wejściówkami. Osoby spóźnione, których miejsca zostały w ten sposób zajęte, proszone są o znalezienie dla siebie innych wolnych foteli - pomocą w znalezieniu wolnych miejsc służyć będzie Państwu obsługa sali.

ZMIANY W PROGRAMIE KONCERTU I ODWOŁANIE IMPREZY
§42.
Wszelkie prawa do nazwy i logo, identyfikacji wizualnej koncertu są zastrzeżone na rzecz Organizatora Imprezy.

§43.
Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu koncertu z uzasadnionych powodów (np. odwołanie występu przez artystę, siła wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu koncertu pod względem artystycznym i czasowym.

§44.
Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez wcześniejszego uprzedzenia.

§45.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora Imprezy, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. W przypadku odwołania, czasu lub miejsca Imprezy, TRINITY Media Entertainment Development niezwłocznie poinformuje o tym fakcie użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.bilety.trinitygroup.pl, www.koncertfilmowy.pl, www.mocklasyki.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem. W przypadku zaistnienia sytuacji, jak powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres kontakt@trinitygroup.pl, aktualnych danych do przelewu bankowego, dowodu zakupu i oryginału Biletu.

UDOSTĘPNIENIE PRAWA DO WIZERUNKU
§46.
Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu koncertu, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym koncert, na wszystkich polach eksploatacji.

DANE OSOBOWE
§47.
Dokonując zakupu biletów na koncert wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, w tym na otrzymywanie na podany przez siebie adres mailowy informacji marketingowych o koncertach dostępnych w sprzedaży w serwisie Bilety.TrinityGroup.pl. Otrzymane dane osobowe pozostają w dyspozycji organizatora koncertów i właściciela serwisu Bilety.TrinityGroup.pl i nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uzupełniania oraz skasowania.

§48.
Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§49.
TRINITY Media Entertainment Development jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie. Regulamin w nowym brzmieniu zostaje opublikowany na stronie Bilety.TrinityGroup.pl.

§50.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do TRINITY Media Entertainment Development.

§51.
Wszelkie zapytania należy kierować na adres: kontakt@trinitygroup.pl lub telefonicznie: (22) 397 83 01.

© TRINITY | Projekt: Dom Produkcyjny Pacamera | © System biletowy dostarcza biletyna.pl